Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Tám 2018
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Thủ tục hành chính
T.4, 29/08/18 
Thủ tục hành chính

Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [28/08/2018] (132 lần xem)
Lĩnh vực:  Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Nội dung toàn văn:

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trong trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM) cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (viết tắt là Bộ phận một cửa) Sở Tài nguyên và Môi trường, số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường chậm nhất vào đầu ngày làm việc tiếp theo.

- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra, xem xét hồ sơ, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về tình trạng pháp lý của hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc phải có văn bản thông báo gửi tổ chức, cá nhân(thông qua Bộ phận một cửa) để yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3:Thẩm định, phê duyệt phương án

+ Thẩm định hồ sơ ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường thông qua Hội đồng thẩm định do UBND tỉnh thành lập. Cơ quan thường trực thẩm định dự thảo Quyết định thành lập hội đồng thẩm định và trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét quyết định. Thành phần hội đồng thẩm định phải bao gồm các thành phần hội đồng thẩm định ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

+ Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định được tiến hành các hoạt động: Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực kế cận; Lấy mẫu phân tích kiểm chứng; Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện nội dung của ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

+ Tổ chức họp hội đồng thẩm định.

+ Sau khi ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định, gồm:

* Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

*ĐTM được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT) với số lượng đủ để gửi tới các địa chỉ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT kèm theo một (01) đĩa CD trên đó chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng;

* Phương án cải tạo, phục hồi môi trường sau chỉnh sửa, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định;

+ Cơ quan thường trực thẩm định ĐTM và cơ quan thường trực thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đồng trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường do chủ dự án gửi đến. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Trả kết quả:

+ Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:

* Gửiquyết định phê duyệt ĐTM đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi thực hiện dự án;

* Gửi quyết định phê duyệt kèm theo ĐTM đến Sở Tài nguyên và Môi trường và đến Ban quản lý các khu công nghiệp trong trường hợp dự án thực hiện trong khu công nghiệp.

* Gửi quyết định phê duyệt kèm theo phương án đã được phê duyệt đếnSở Tài nguyên và Môi trườngvà quỹ bảo vệ môi trường nơi tiếp nhận tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.

+ Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kết quả cho tổ chức, cá nhân chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả.

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Bộ phận một cửa- Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

- 07 (bảy) bản ĐTM của dự án và 07 (bảy) bản thuyết minh phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

- 01 (một) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác;

d) Thời hạn giải quyết

-Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Năm (05) ngày làm việc.

- Thời hạn thẩm định hồ sơ và ra Quyết định phê duyệt:

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan tham mưu thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ môi trường.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định phê duyệt ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục số 9B vàmẫuxác nhận vào mặt sau phụ bìa của phương ántheo mẫu quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

h) Phí, lệ phí

- Nhóm 1: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường:

+ Vốn đầu tư ≤ 50 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 5.000.000 VNĐ.

+ Vốn đầu tư > 50 tỷ đồng nhưng ≤ 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 6.500.000 VNĐ.

+ Vốn đầu tư > 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 8.500.000 VNĐ.

- Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng; dự án hạ tầng kỹ thuật; dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

+ Vốn đầu tư ≤ 50 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 7.000.000 VNĐ.

+ Vốn đầu tư > 50 tỷ đồng nhưng ≤ 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 9.000.000 VNĐ.

+ Vốn đầu tư > 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 12.000.000 VNĐ.

- Nhóm 3: Dự án giao thông; dự án công nghiệp:

+ Vốn đầu tư ≤ 50 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 8.000.000 VNĐ.

+ Vốn đầu tư > 50 tỷ đồng nhưng ≤ 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 10.000.000 VNĐ.

+ Vốn đầu tư > 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 13.000.000 VNĐ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu từ khai Tải mẫu

- Phụ lục số 1B Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT);

- Phụ lục số 2: Cấu trúc và hướng dẫn xây dựng nội dung phương án (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT);

- Phụ lục 2.2: Mẫu trang bìa, trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường(ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).

- Phụ lục 2.3: Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường (ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).

- Phụ lục số 9B: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT);

- Phụ lục số 10: Mẫuxác nhận vào mặt sau phụ bìa của phương án (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT);

k) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường với điều kiện có trình độ đại học trở lên và có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành.

- Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên.

- Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việcđiều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.


Các thủ tục khác cùng lĩnh vực
 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [28/08/2018]
 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản [28/08/2018]
 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [28/08/2018]
 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường...... [28/08/2018]
 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản [28/08/2018]
 Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [28/08/2018]
 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu [28/08/2018]
  Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường [28/08/2018]
  Thủ tục phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết [28/08/2018]
 Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường [28/08/2018]
Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Thủ tục được quan tâm
 Thủ tục mới
 Lĩnh vực khác
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
 Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Bản đồ -Viễn thám
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong