Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Tám 2018
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Thủ tục hành chính
T.3, 28/08/18 
Thủ tục hành chính

Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản [28/08/2018] (118 lần xem)
Lĩnh vực:  Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Nội dung toàn văn:

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản(trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (viết tắt là Bộ phận một cửa)- Sở Tài nguyên và Môi trường , số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường chậm nhất vào đầu ngày làm việc tiếp theo.

- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra, xem xét hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc phải có văn bản thông báo gửi tổ chức, cá nhân(thông qua Bộ phận một cửa) để yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Thẩm định, phê duyệt phương án bổ sung

+ Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực thẩm định phương án có trách nhiệm thành lập hội đồng thẩm định.

+ Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày thành lập hội đồng thẩm định, cơ quan thường trực thẩm định phương án tiến hành các hoạt động: kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án bổ sung và khu vực kế cận; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án bổ sung;

+ Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hoặc trường hợp đã kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án, phương án bổ sung và khu vực kế cận; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án bổ sung cơ quan thường trực thẩm định tổ chức họp hội đồng thẩm định.

+ Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức họp hội đồng thẩm định, cơ quan thường trực thẩm định phương án bổ sung thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho tổ chức, cá nhân.

+ Sau khi nhận thông báo kết quả thẩm định, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm:

* Chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung phương án bổ sung trong trường hợp thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; nộp 02 (hai) phương án bổ sung có đóng dấu giáp lai kèm theo văn bản giải trình cụ thể gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường;

* Lập lại phương án bổ sung và nộp lại trong trường hợp phương án không được thông qua; trình tự thẩm định được thực hiện như đối với trường hợp nộp hồ sơ lần đầu;

* Nộp 02 (hai) phương ánbổ sung có đóng dấu giáp lai và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường trường hợp được thông qua không cần phải chỉnh sửa, bổ sung.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định phê duyệt và xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án bổ sung. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt thì cơ quan có thẩm quyền có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Trả kết quả:

+ Văn phòng UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt kèm theo phương án bổ sung đã được phê duyệt cho Sở Tài nguyên và Môi trường (02 bản) và quỹ bảo vệ môi trường nơi tiếp nhận tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.

+ Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho tổ chức, cá nhân chậm nhất sau 02 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Bộ phận một cửa- Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án bổ sung;

- 07 (bảy) bản thuyết minh phương án bổ sung;

- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận (nếu có);

- 01 (một) bản sao phương án kèm theo quyết định đã phê duyệt.

d) Thời hạn giải quyết

-Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Thời hạn thẩm định hồ sơ và ra Quyết định phê duyệt:

+ Thời hạn thẩm định phương án bổ sung tối đa là 35 (ba mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Thời hạn phê duyệt phương án bổ sung: Không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc (thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt);

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan được uỷ quyền: không quy định;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan tham mưu thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ môi trường.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục số 9C và phương án được xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

h) Phí, lệ phí:Chưa quy định.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai Tải mẫu đơn tại đây

- Phụ lục số 1A: Văn bản đề nghị thẩm định phương án bổ sung (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT);

- Phụ lục số 4: Cấu trúc và hướng dẫn xây dựng nội dung phương án bổ sung (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT);

- Phụ lục số 9C: Mẫu quyết định phê duyệt phương án bổ sung (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT);

- Phụ lục số 10: Mẫu xác nhận vào mặt sau phụ bìa của phương án bổ sung (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT);

k) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.


Các thủ tục khác cùng lĩnh vực
 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [28/08/2018]
 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [28/08/2018]
 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [28/08/2018]
 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường...... [28/08/2018]
 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản [28/08/2018]
 Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [28/08/2018]
 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu [28/08/2018]
  Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường [28/08/2018]
  Thủ tục phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết [28/08/2018]
 Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường [28/08/2018]
Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Thủ tục được quan tâm
 Thủ tục mới
 Lĩnh vực khác
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
 Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Bản đồ -Viễn thám
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong