THÔNG TIN
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ XỬ LÝ VÀ CUNG CẤ́P THÔNG TIN
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

 

Để tiến tới một xã hội thông tin lành mạnh, thống nhất và chính xác, xin thông báo với các quí cơ quan, các tổ chức kinh tế - xã hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương về khả năng đáp ứng các dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin của Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương như sau:
1. Dịch vụ cung cấp thông tin, bao gồm:
1.1. Cung cấp các loại bản đồ địa chính (dạng số và giấy) hệ tọa độ VN2000, được đo vẽ bằng phương pháp toàn đạc điện tử, có độ chính xác cao, đã được các cấp có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu. Bao gồm:
- Khu vực đất ở đô thị: bản đồ tỷ lệ 1:500;
- Khu vực đất ở nông thôn: bản đồ tỷ lệ 1:1000;
- Khu vực đất nông nghiệp: bản đồ tỷ lệ 1:2000;
Bản đồ địa chính làm cơ sở dùng cho các mục đích sau:
+ Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết các tranh chấp đất đai;
+ Dùng để xây dựng các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề
+ Phục vụ cho việc thiết kế qui hoạch một khu vực hay qui hoạch tổng thể hoặc quản lý cơ sở hạ tầng như: giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông, hệ thống lưới điện, môi trường, khoáng sản và quản lý các cơ sở hạ tầng khác.
1.2. Cung cấp sản phẩm cơ sở dữ liệu: nền thông tin địa lý; bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 thuộc khu vực tỉnh Hải Dương (bản hiện chỉnh năm 2012).
1.3. Danh mục dữ liệu: mô hình số độ cao tỷ lệ 1/50.000.
1.4. Cung cấp thông tin mốc tọa độ địa chính quốc gia, mốc địa chính cơ sở (bao gồm cả độ cao), mốc địa chính cấp I, II, III;và một số thông tin đất đai khác.

2. Dịch vụ xử lý thông tin tài nguyên và môi trường
2.1. Dịch vụ xử lý và biên tập các loại bản đồ qui hoạch và các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề bằng công nghệ kỹ thuật số cho các ngành trên cơ sở hạ tầng giao thông, thủy hệ được cập nhật mới nhất;
2.2. Dịch vụ xử lý số hóa các loại bản đồ địa chính, bản đồ chuyên ngành, chuyên đề theo yêu cầu của các ngành hoặc theo đơn vị hành chính các cấp...
2.3.Dịch vụ xây dựng bản đồ Atlas và Atlas điện tử theo nhu cầu của các ngành, các đơn vị hành chính các cấp, hoặc cho nghiên cứu khoa học, lịch sử, cho giáo dục ...
2.4. Dịch vụ đo đạc, trích lục và đo vẽ bổ sung, trích đokết hợp xử lý và cung cấp dữ liệu bản đồ địa chính, bản đồ nền và bản đồ địa hình phục vụ thiết kế, triển khai và kiểm soát dự án, đền bù, giải phóng mặt bằng trong một thời gian ngắn nhất, với độ chính xác cao nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu;
2.5. Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu cho các cấp, các ngành có liên quan đến ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS);
2.6. Dịch vụ quét (scan) các loại bản đồ hoặc tài liệu khổ lớn A0, A1, A2;
2.7. Dịch vụ in bản đồ màu khổ lớn (A0, A1, A2) bằng máy ploter 6 màu có độ chuẩn cao;
2.8. Dịch vụ lưu trữ, bảo quản dữ liệu bằng giấy, bằng công nghệ số đảm bảo an toàn tuyệt đối;

3. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin đa ngành
3.1. Ứng dụng các phần mềm biên tập bản đồ: Mapinfo, Microstation...
3.2. Ứng dụng phần mềm MapTrans chuyển đổi hệ tọa độ trong bản đồ;
3.3. Ứng dụng phần mềm ViLIS trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
3.4. Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đa ngành, đa lĩnh vực.

4. Địa điểm giao dịch: Tại trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc sở Tài nguyên và Môi trường
Km 4 + 700 – QL 5A phường Tứ Minh- TP. Hải Dương.
Điện thoại: (0320).3897.969 ; 3895.093 và 3895.488 .

5. Thủ tục cung cấp thông tin
5.1. Khách đến xin cung cấp thông tin xuất trình giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan (đối với tổ chức) hoặc chứng minh thư nhân dân (đối cá nhân, hộ gia đình);
5.2. Lập tờ khai phạm vi, nội dung thông tin cần cung cấp theo hướng dẫn của cán bộ cung cấp thông tin;
5.3. Trường hợp thông tin là mốc giới địa chính (Ghi chú điểm địa chính, ghi chú điểm tọa độ độ cao) ngoài việc xuất trình giấy giới thiệu, và CMTND; cá nhân, đơn vị có nhu cầu cung cấp thông tin phải có công văn xin cung cấp thông tin, và cam kết thực hiện sử dụng mốc địa chính đúng qui định;
5.4. Tất cả các trường hợp xin cung cấp thông tin phải được Lãnh đạo trung tâm Công nghệ Thông tin phê duyệt mới được cung cấp;
5.5. Làm thủ tục thanh toán thu phí cung cấp thông tin theo quy định.

6. Trung tâm Công nghệ Thông tin thực hiện cam kết trách nhiệm
6.1. Cung cấp thông tin, dữ liệu đúng qui định theo pháp luật; thực hiện bảo mật thông tin; bảo vệ quyền tác giả trong hợp đồng cung cấp, xử lý, khai thác sử dụng thông tin cho các đối tượng sử dụng đúng qui định;
6.2. Cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, đúng chủng loại sản phẩm theo yêu cầu của các đối tượng cần cung cấp và có bảo hành trong quá trình sử dụng;
6.3. Các thông tin về đồ họa đảm bảo chuẩn về tọa độ, chuẩn về cơ sở toán học theo qui phạm, cho phép tích hợp với hệ thống thông tin địa lý chung.