Đăng nhập

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đơn vị trực thuộc - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

Các Chi cục trực thuộc Sở

  1. Chi cục Bảo vệ môi trường;

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở

  1. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
  2. Trung tâm Phát triển quỹ đất
  3. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
  4. Văn phòng Đăng ký đất đai
  5. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường