Đăng nhập

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lãnh đạo sở - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

Ban Lãnh đạo Sở :

1. Giám đốc Sở: Ông Hoàng Văn Thực

Điện thoại cơ quan: 0220.3898.327

2. Phó Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Trác Trung

Điện thoại cơ quan:

3. Phó Giám đốc Sở: Ông Đỗ Tiến Dũng

Điện thoại cơ quan:

4. Phó Giám đốc Sở: Bà Nguyễn Thị Như Trang

Điện thoại cơ quan: