Đăng nhập

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Cơ cấu tổ chức - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

Về cơ cấu tổ chức

I. Ban Lãnh đạo Sở :

1. Giám đốc Sở: Ông Hoàng Văn Thực

Điện thoại cơ quan: 0220.3898.327

2. Phó Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Trác Trung

Điện thoại cơ quan:

3. Phó Giám đốc Sở: Ông Đỗ Tiến Dũng

Điện thoại cơ quan:

4. Phó Giám đốc Sở: Bà Nguyễn Thị Như Trang

Điện thoại cơ quan:

II.Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

1. Văn phòng;

2. Thanh tra;

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

4. Phòng Đo đạc,Bản đồ và Viễn thám;

5. Phòng Tài nguyên khoáng sản, Nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

6. Phòng Quản lý đất đai.

III.Các Chi cục trực thuộc Sở:

1. Chi cục Bảo vệ môi trường;

IV.Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

1. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường;

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất;

3. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

4. Văn phòng Đăng ký đất đai;

5. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.