Đăng nhập

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phòng ban chuyên môn - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

1. Văn phòng Sở;

2. Thanh tra;

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

4. Phòng Đo đạc,Bản đồ và Viễn thám;

5. Phòng Tài nguyên khoáng sản, Nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

6. Phòng Quản lý đất đai.